Počet: 0 Ks
Částka: 0

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti ELDIS s.r.o. se sídlem Brno, Všetičkova 8, PSČ 602 00, IČ 485 28 765

I. Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují smluvní vztahy mezi společností ELDIS s.r.o. (dále jen prodávající) a zákazníkem (dále jen kupující).

1.2. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

1.3. Kupující v souvislosti s navázáním smluvního vztahu s prodávajícím předkládá doklady o své právní subjektivitě.

1.4. Prodávající prohlašuje, že při uvádění zboží na trh plní povinnosti vyplývající mu ze z.č. 22/1997 Sb. v platném znění, o technických požadavcích na výrobky, přičemž Prohlášení o shodě ve smyslu ust. § 13a tohoto zákona je k dispozici u výrobců.

1.5. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

1.6. Kupujícímu nevznikají autorská práva k dodávaných softwarovým produktům, není rovněž oprávněn do nich zasahovat, kopírovat je či je jinak upravovat a přetvářet.

1.7. Kupující je po registraci automaticky zařazen do cenové kategorie D1, stálým partnerům je cena stanovena individuálně podle jejich odběrů.

1.8. Každý kupující při registraci do evidence zákazníků obdrží od prodávajícího login na mail, který uvede v přihlášce k registraci jako kontaktní s tím, že se zavazuje držet jemu přidělené heslo v tajnosti, aby nedošlo k jeho zneužití. Nebyl-li mu login přidělen, zapomněl-li je apod., obrátí se s žádostí o nápravu na svého obchodníka – tj., kontaktní osobu prodávajícího, který zajistí přidělení a odeslání loginu kupujícímu.

II. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

2.1. Cena první objednávky ze strany kupujícího musí přesahovat minimální částku 10.000,- bez DPH, jinak nebude prodávajícím uspokojena. Minimální výše každého dalšího nákupu je stanovena na 1.000,- bez DPH. V případě, že zákazník trvá na realizování objednávky nižší, je prodávající oprávněn účtovat mu k ceně zboží manipulační poplatek 100,-.

2.1. Každá jednotlivá objednávka kupujícího musí obsahovat alespoň:

 • obchodní firmu kupujícího vč. sídla a osoby oprávněné za firmu jednat
 • IČ kupujícího
 • číselné označení zboží podle druhu, uvedené v ceníku prodávajícího, event. jinou přesnou identifikaci objednávaného zboží a cenu
 • množství zboží a požadovanou dobu dodání a místa plnění

2.1. Prodávající na základě řádné objednávky kupujícího vydá potvrzení o jejím přijetí, v němž potvrdí druh zboží, jeho předpokládanou cenu a množství i termín plnění dodávky. Kupující je oprávněn do 3 dnů poté, co obdrží takové potvrzení objednávky, oznámit prodávajícímu písemně změnu objednávky, což se prodávající zavazuje akceptovat pouze v případě, že do té doby již nevystavil na původně objednané zboží fakturu. Neprovede-li kupující takovou změnu objednávky, je nadále objednávka ve formě potvrzené prodávajícím považována smluvními stranami za závaznou a funguje současně i jako kupní smlouva.

2.1. Povinností prodávajícího je dodat objednané zboží řádně a včas ve sjednaném místě plnění, povinností kupujícího je objednané zboží převzít a řádně a včas zaplatit.

2.1. Práva a povinnosti stran související s rozdílem v jakosti, množství, ceny, dohodnutých parametrů, způsobu dodání, popř. jiných vlastností, jsou zpracovány v platném Reklamačním řádu prodávajícího.

2.1. Uzavřením nákupní objednávky na zboží mezi stranami a následným fyzickým převzetím zboží dává kupující najevo svůj souhlas s Reklamačním řádem prodávajícího.

III. Dostupnost, distribuce zboží a způsoby jeho převzetí

3.0. Veškeré zboží z našeho katalogu, u kterého je uvedeno: Dostupnost: skladem Xks ( jedná se o dostupnost zboží v našem externím skladě ), je při objednání od pondělí do pátku do 17:00, možné osobně vyzvednout v naší kamenné pobočce již následující pracovní den po 12:00. Zboží, které nebylo předem objednáno - osobně, telefonicky, elektronicky - web/mail, není možné ihned osobně vyzvednout!

3.1. Kupující je oprávněn zboží odebrat v sídle, skladu nebo provozovně prodávajícího nebo je oprávněn si nechat zaslat zboží do místa určení. V takovém případě je prodávající povinen expedovat dodávku maximálně do 2 pracovních dnů, není-li dohodnuto jinak, ode dne, kdy mu bude kupujícím uhrazena vyfakturovaná kupní cena či záloha kupní ceny. Za den úhrady je považován den, kdy byla fakturovaná částka připsána ve prospěch účtu prodávajícího.

3.2. Místem plnění je sídlo, sklad, nebo provozovna prodávajícího, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Ke splnění závazku prodávajícího dodat zboží dochází převzetím zboží kupujícím, popř. předáním zásilky zboží dopravci k přepravě ( § 610 Obch.z). Tímto okamžikem přechází na kupujícího nebezpečí veškeré škody na zboží.

3.3. Převzetí zboží potvrzuje na dodacím listu nebo jiném obdobném dokladu za kupujícího osoba, která uvede alespoň tyto údaje:

 • jméno a příjmení
 • č. OP
 • podpis

3.4. Kupující je povinen zboží prohlédnout a převzít. V případě odmítnutí řádně dodaného zboží je kupující povinen uhradit veškeré náklady prodávajícího související s daným obchodní případem, jakož i prodávajícímu vzniklou škodu.

3.5. V případě doručování zboží prostřednictvím dopravce je kupující povinen při převzetí zboží před podpisem soupisky zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listě. Pokud tyto nesouhlasí se skutečností, je porušen či jinak znehodnocen originální obal ( tzn. u balíkových zásilek kartónová krabice, u paletových zásilek strečová folie) nebo originální jedinečná páska či u paletových zásilek nesouhlasí počet balíků na paletě, je kupující povinen tuto skutečnost uvést na přepravní list dopravce a sepsat s ním zápis o škodě, případně zboží odmítnout jako celek, následně pak o této skutečnosti informovat bezodkladně prodávajícího.

3.6. Jestliže kupující požádá prodávajícího o zadržení dohodnuté zásilky a o její uskladnění, zavazuje se uhradit prodávajícímu přiměřené náklady spojené se skladováním zboží.

IV. Dodací lhůty

4.1. Prodávající je povinen a současně oprávněn dodat zboží v požadovaném, resp. objednaném množství a kvalitě kdykoli do konce dodací lhůty, která je v konkrétním případě mezi účastníky obchodního vztahu smluvená. Kupující je povinen toto zboží, je-li dodán objednaný druh, množství a kvalita, převzít.

4.2. Prodávající splní dodávku ve sjednaném termínu, odevzdá-li zboží poslední den lhůty kupujícímu nebo dopravci k přepravě do místa určení.

4.3. Má-li kupující u prodávajícího nevyrovnané splatné finanční závazky a/či neuhrazené faktury ve lhůtě splatnosti a fakturace dalšího zboží by přesáhla sjednaný kredit, je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky zboží kupujícímu až do úplného vyrovnání závazků či uvolnění kreditu kupujícím. Po tuto dobu není prodávající v prodlení se splněním dodávky. O pozastavení dodávek je však povinen písemně informovat kupujícího.

V. Obaly a balení zboží

Zboží musí být baleno obvyklým způsobem, odpovídajícím dohodnutým nebo zvoleným podmínkám dodání zboží tak, aby zboží bylo chráněno před poškozením a zničením po celou dobu přepravy zboží, při zachování odpovídající odborné péče pracovníků prodávajícího, popř. dopravce.

VI. Cena za zboží

6.1. Cena zboží je stanovena dohodou stran v souladu se z.č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

6.2. Cena dopravy je stanovena min. 119,- Kč za balík zásilky, u dobírek navíc 71,- Kč za doběrečné.

6.3. Dohodnou-li se smluvní strany jinak, je v ceně zboží zahrnuta cena obalu a cena dopravy.

6.4. V případech, kdy kupující odebere jednorázově zboží za více než 10.000,-Kč ( slovy deset tisíc korun českých) bez DPH, jde cena dopravy vč. doběrečného k tíži prodávajícího s tím, že je doprava zajištěna prodávajícím.

VII. Fakturace, platební podmínky a přechod vlastnictví

7.1. Při konkrétních nákupech sjednají prodávající s kupujícím zpravidla některý z níže uvedených způsobů placení:

 1. platbu v hotovosti při nákupu zboží
 2. platbu předem bankovním převodem na účet prodávajícího
 3. platbu na dobírku při doručení zboží
 4. platbu na splátky

7.2.Cena zboží je zpravidla hrazena na základě faktury vystavené prodávajícím. Právo fakturovat vniká splněním dodávky zboží, pokud není dohodnuto jinak. Prodávající je povinen vystavit fakturu bez zbytečného odkladu. Lhůta splatnosti faktury je dána dnem splatnosti na faktuře.

7.3.Dobropisy prodávající vystavuje jen za níže uvedených podmínek:

 1. jedná-li se o reklamaci, kdy z důvodů nemožnosti prodávajícího nelze zajistit a poskytnout stejné či adekvátní náhradní zboží
 2. nesouhlasí-li dodané zboží s objednávkou
 3. v případě, že se jedná o storno správně dodaného zboží, platí bod 3.4 těchto VOP
  Částka za dobropis je buď vyplacena v hotovosti nebo je proveden vzájemný zápočet (to v případě, že kupující má u prodávajícího otevřený kredit a odebírá na fakturu).

7.4.Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny. Zaplacením kupní ceny se rozumí připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.

VIII. Smluvní pokuty a sankce

Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením faktury je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu vedle zákonného úroku z prodlení i smluvní pokutu definovanou ve Smlouvě o obchodních vztazích. Každá potvrzená objednávka je dle našich obchodních podmínek (OZ §544-545, zákon č. 40/1964 Sb) ze strany zákazníka závazná. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, nebo bude vrácena z důvodů, které zavinil zákazník, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 300,- Kč. Pokud bude objednávka ze strany zákazníka zrušena ještě před expedicí, může si prodejce nárokovat dle OZ §545 smluvní pokutu za porušení kupní smlouvy ve výši až 50 % z ceny zrušené objednávky. Výjimku tvoří pouze případ, kdy prodejce nesplní některou ze svých povinností (nejčastěji neodeslání objednávky v uvedeném termínu). Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky, budou postoupeny k vymáhání společnosti Deredes s.r.o., včetně všech nákladů s tím spojených a úroků z prodlení ve výši 0,5 % za každý den.

IX. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

9.1. Všechny záruční reklamace, kde se závada projeví do 30 dnů od převzetí zboží řešíme výměnou zboží za nový kus. Pokud zboží není v daný moment na skladě, bude Vám v nejkratším možném termínu objednáno, nebo umožněn výběr jiného zboží ve stejné hodnotě. Pro zrychlené řešení reklamace výměnou za nový kus do 30 dnů od zakoupení musí být reklamované zboží vráceno v originálním obalu a kompletní (tj. včetně veškerého příslušenství, manuálů, atd.).Garance výměny se nevztahuje na mechanické poškození.

9.2. Záruční doba a záruční list
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

9.3. Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

9.4. Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě , doporučujeme vyplnit formulář v sekci "reklamace", kde uvede zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu, konkrétně adresa autorizovaného servisního střediska, které je nejbližší bydlišti zákazníka, či adresa, kam zákazník zašle reklamované zboží, a formulář "průvodka reklamovaného zboží". Zaslání těchto dokumentů usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku. Zásliky ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě).

9.5. Vyřízení reklamace
Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

X. Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro smluvní vztahy uzavírané společností ELDIS s.r.o. ode dne jejich vyhlášení. Pro smluvní vztahy uzavřené před vyhlášením těchto VOP jsou závazné uplynutím jednoho měsíce od jejich vyhlášení.

10.2. ELDIS s.r.o. si vyhrazuje právo Všeobecné obchodní podmínky změnit při změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politiky společnosti. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí nejméně jeden měsíc předem a to zveřejněním na adrese www.dobreled.cz

10.3. Jestliže obchodní partneři společnosti s novým zněním VOP nebudou souhlasit, jsou oprávněni svůj nesouhlas společnosti písemně oznámit ve lhůtě jednoho měsíce od vyhlášení nového znění. Pokud nedojde k dohodě o znění sporných ustanovení, mají oba účastníci právo vypovědět stávající smlouvy a to v jednoměsíční výpovědní lhůtě, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci ve kterém výpověď došla druhé smluvní straně.

Doporučujeme
Kód: SPT352860LEDTBSP
Skladem 
Cena: 42 Kč
Kód: REF50W220W1
Skladem 
Cena: 254 Kč
Kód: REF30WSE220WW
Skladem 
Cena: 424 Kč
Kód: REF50WSE220WW
Skladem 
Cena: 581 Kč
Kód: RES006C100
Skladem 
Cena: 617 Kč
CenyZboží.cz Naakup.cz Heureka.cz SrovnaniCen.cz Srovnání cen ušetřím.cz Internetové obchody online, srovnání cen - Dobchody.cz Internetové obchody srovnání cen